Utlänningsrätt

Hem / Utlänningsrätt

Tel: 0480-31111

Utlänningsrätt

Asyl och uppehållstillstånd i landet

En person som riskerar att utsättas för förföljelse i sitt hemland på grund av ras, nationalitet, religiös- eller politisk uppfattning, kön sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp kan beviljas asyl i Sverige. Förföljelsen kan komma i från myndigheterna eller så kan det vara så att myndigheterna inte kan eller vill skydda en person som utsätts för förföljelse av enskilda personer eller grupper. Den som bedöms vara flykting får en flyktingstatusförklaring och uppehållstillstånd i tre år. Den som riskerar att straffas med döden, löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning kan ansöka om uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. I denna grupp ingår också personer som kommer från ett land där det är en väpnad konflikt som riskerar skada civilbefolkningen. Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får en alternativ skyddsstatusförklaring och beviljas i normalfallet uppehållstillstånd i 13 månader.

Särskilt- eller synnerligen ömmande omständigheter.

Om det föreligger särskilt svåra omständigheter och det skulle strida mot de internationella konventioner Sverige undertecknat kan en asylsökande person få uppehållstillstånd på synnerligen ömmande omständigheter. Ett exempel på detta är svåra sjukdomar som det inte finns behandling för i hemlandet.


Barn

Migrationsverket ska ta särskild hänsyn till asylsökande barns bästa. Barn utreds individuellt och intervjuas enskilt utifrån sin förmåga. De kan alltid ha med en vuxen person som stöd. Migrationsverket och domstolarna ska göra en särskild barnkonsekvensanalys i alla ärenden där barn är medsökande eller söker enskilt. Ensamkommande barn har rätt till en god man. Barnkonventionen är lag i Sverige. Den som söker asyl har rätt att företrädas av en erfaren advokat eller jurist i asylprocessen. Jag är specialiserad på asylrätt och har arbetat länge med frågor om mänskliga rättigheter för utsatta grupper nationellt. Om du har frågor om dina rättigheter i samband med asylansökan är du välkommen att kontakta mig för inledande rådgivning.